KETELVERVANGING


ZONNE-ENERGIE


SERVICE-ONDERHOUD

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij JFM Installatietechniek, hierna te noemen JFM goederen en/of diensten van welke aard ook aan de Afnemer levert.

1.2
Eventueel afwijkende voorwaarden, die door de Afnemer worden gehanteerd, zijn voor JFM slechts bindend, indien en voor zover JFM zich daar uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.

Artikel 2: De aanbieding

2.1 alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

2.2 De aanbiedingen van JFM worden mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en zijn van kracht gedurende 42 dagen tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.3 De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.)zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van JFM. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

2.4 Indien de Afnemer het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige lid bedoelde gegevens terug te geven aan JFM.

2.5 Bij installatiewerkzaamheden aan huis of op locatie dient een afdoende werkplek aanwezig te zijn, indien de monteur van JFM niet terecht kan of mensen niet thuis blijken te zijn kunnen alsnog voorrijkosten worden berekend.

Artikel 3: Prijzen

3.1
De door JFM opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren. JFM behoudt zich het recht voor alle na dato van de aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren aan de Afnemer door te berekenen, ook al waren die kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij de aanbieding of opdrachtbevestiging voorzien.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1
Indien het aanbod van JFM wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment, dat JFM: -hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, -hetzij met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen een aanvang maakt.

Artikel 5: Vertrouwelijke gegevens en privacy

Ieder der partijen garandeert, dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dient te weten, dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij, die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.1
De Afnemer vrijwaart JFM voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie, die door Afnemer word gehouden of waarvoor Afnemer uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten, die aan de aanspraak ten grondslag liggen, uitsluitend aan JFM toerekenbaar zijn.

Artikel 6: Levering

6.1
Onder levertijd wordt verstaan de in de offerte dan wel in de orderbevestiging aangegeven termijn waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden door JFM dienen te worden uitgevoerd.

6.2
De door JFM opgegeven (op)leveringstijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst.

6.3
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: -hetzij wanneer JFM aan de Afnemer kennis heeft gegeven, dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard; -hetzij wanneer de Afnemer het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
6.4
Vroegtijdige ingebruikneming (voor oplevering van het werk) ontslaat JFM van alle aansprakelijkheid voor gebreken, die de Afnemer op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

6.5
Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van JFM naar afnemer

Artikel 8: Garantie

8.1
Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt JFM zich om gebreken, die ten tijde van de (op)levering reeds aanwezig waren, doch eerst binnen 3 maanden na de (op)levering aan de dagtreden, kosteloos te herstellen.

8.2
Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken, die ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het product en/of van de geleverde werkzaamheden. Zij strekt zich niet uit tot gebreken, die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de wederpartij, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van JFM of door de Afnemer uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken, die het gevolg zijn van enige andere oorzaak, welke aan de Afnemer te wijten is.

8.3
Tenzij anders is bepaald, verricht JFM de herstel- en/of vervangingswerkzaamheden op haar vestigingsadres. Kosten, die gepaard gaan met verrichting van de garantiewerkzaamheden elders, kunnen door JFM aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

8.4
Om zich op de rechten voortvloeiende uit het eerste lid van dit artikel te kunnen beroepen dient de Afnemer JFM: Onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen. Aannemelijk te maken, dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden, dan wel indien en voor zover de uitvoering van het werk van JFM afkomstig is het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van JFM. Alle medewerking te verlenen om JFM in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1
JFM is jegens de Afnemer uitsluitend op de navolgende wijze aansprakelijk:

a.
Voor schade als gevolg van de gebreken in de geleverde zaken c.q. als gevolg van gebreken, die als gevolg van de uitvoering van opgedragen werkzaamheden zijn ontstaan, geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 van deze voorwaarden.

b.
JFM is slechts aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van JFM of haar leidinggevende ondergeschikten.

c.
Overigens is de aansprakelijkheid van JFM ter zake van de door haar geleverde zaken, - door haar gegeven adviezen dan wel door haar verrichte werkzaamheden - beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst. Behoudens door de Afnemer te bewijzen opzet of grove schuld van JFM of van ondergeschikten van JFM is JFM nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoringen, derving van inkomsten en andere onkosten), schade als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering van zaken of welke andere schade dan ook, die als direct of indirect gevolg van de door JFM geleverde zaken, door JFM gegeven adviezen, door JFM verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden en/of diensten voor de Afnemer en/of derden mocht ontstaan.

Artikel 10: Overmacht

10.1
Onder overmacht wordt ten deze verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Afnemer van JFM niet kan worden verlangd. Hieronder zijn mede begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van JFM, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van JFM , een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan JFM afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

10.2

JFM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt op het moment dat JFM haar verbintenis had moeten nakomen.
10.3

Indien zich de situatie van overmacht voordoet is JFM gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1
Alle aan de Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van JFM totdat alle bedragen die de Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen, die de Afnemer wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan JFM zijn voldaan. Indien de Afnemer (mede) uit door JFM geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Afnemer die zaak slechts voor JFM en houdt de Afnemer de nieuw gevormde zaak voor JFM totdat de Afnemer alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. JFM heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

11.2
Rechten worden in voorkomend geval aan de Afnemer steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde, dat de Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

11.3
JFM kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten,vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden (en-tussen) resultaten van de dienstverlening van JFM onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Afnemer alle aan JFM verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 12: Ontbinding

12.1
Onverminderd de haar verder toekomende rechten is JFM bevoegd zonder rechterlijke tussenkomsten zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de werkzaamheden te schorsen, hetzij de werkzaamheden in onvoltooide staat te beŽindigen, indien de Afnemer: Sursťance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; In staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; In de nakoming van de verplichting is tekort geschoten dan wel het voor JFM voorzienbaar is,dat hij daarin zal tekortschieten.

12.2
BeŽindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat JFM gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

12.3
Alle vorderingen, die JFM in deze gevallen op de Afnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 13: Betaling

13.1
Betaling dient te geschieden dan wel contant voor particuliere afnemers of binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting of overmaking op een door JFM aan te wijzen bank of girorekening.

13.2
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Afnemer in verzuim; de Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

13.3
Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen in volgorde van ouderdom, zelfs al vermeldt de Afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14: Incassokosten

14.1
Is de Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. In ieder geval is de Afnemer verschuldigd 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van Ä 50,-.

14.2
Indien JFM aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren ter incasso van haar openstaande facturen, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

14.3
Alle gerechtelijke kosten, welke JFM moet maken in verband met niet-nakoming en/of tekortkoming van de Afnemer, zijn voor rekening van de Afnemer.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschilbeslechting

15.1
Op alle overeenkomsten, gesloten tussen JFM en de Afnemer, en op alle overeenkomsten, die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zullen alle geschillen, die ontstaan in verband met of ten gevolge van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement, waarbinnen JFM is gevestigd.

15.3
In afwijking van het voorafgaande lid is JFM bevoegd het geschil te laten beslechten door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17: Uitvoering van de werkzaamheden

17.1
JFM verricht de installatiewerkzaamheden slechts in opdracht van de Afnemer. JFM zal de installatiewerkzaamheden met zorg verrichten overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

17.2
Alle door JFM te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door JFM te stellen voorwaarden door de Afnemer worden geprepareerd en aangeleverd. De Afnemer zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar JFM de reparatiewerkzaamheden uitvoert. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van de Afnemer, ook indien deze door JFM zal worden uitgevoerd of verzorgd.

17.3
De Afnemer staat er voor in dat alle door hem aan JFM ter uitvoering van de installatiewerkzaamheden ter beschikking gestelde materialen, gegevens, en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan JFM verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van JFM.

Artikel 19: Garantie

19.1
JFM is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en de volledigheid van de resultaten van de installatiewerkzaamheden. De Afnemer zal na ontvangst deze installaties zelf controleren of aan JFM opdracht geven om ze te laten controleren.

19.2
Slechts indien gebreken in de installaties aan JFM toerekenbaar zijn, wordt de reparatie gratis uitgevoerd. Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan JFM en/of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van de Afnemer, zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie, zal JFM de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening brengen. Indien herstel van aan JFM toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal JFM de voor de betreffende installaties door de Afnemer verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens de Afnemer aansprakelijk te zijn. Aan de Afnemer komen geen andere rechten wegens gebreken in de installaties toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.

Jaga Nefit Laurens